Editor-In-Chief                                                                                                    Email

Prakash Sharma                                                                           prakash.sharma@manipalpokhara.edu.np 

Executive Editorial Committee

Hari Poudel                                                                                    haripoudel702@gmail.com
Gajal Lakhe                                                                                    gajal.lakhe@manipalpokhara.edu.np

Editorial Assistant

Baidehi Upadhyaya                                                                      upadhyayabaidehi@gmail.com

Editors

Eva Gauchan                                                                                 eva.gauchan@manipal.edu.np
Daya Ram Pokharel                                                                     dayaram.pokharel@manipal.edu.np
Damodar Sharma                                                                        damodar.shenoy@manipal.edu.np
Pravin Shrestha Onta                                                                  pravin.shrestha@manipal.edu.np
Nikunja Yogi                                                                                  yoginikunj@hotmail.com
Subash Sapkota                                                                            subash76@gmail.com
RC Kafle                                                                                          ramchandra.kafle@manipal.edu.np

Assistant Editors

Santosh Dhakal                                                                            santoshdhakal616@gmail.com
Suresh Pradhan                                                                           surespdrn@gmail.com

Guest Editor

PMS Pradhan
Prakash Thapa
YR Sedhai
RK Baniya

Staffs

KB Lamichhane                                                                           

Advisory Board

VM Alurkar                                                                          
KR Kaini
Badri Badhu
Abhishek Maskey
JB Khatri
Krishna Koirala
BG Karmacharya
BB Shrestha
PR Onta
GB Acharya

Patron
DC Agarwal